Allmänna villkor – BBG Produkter och Tjänster

Gäller fr o m 2019-02-01

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för de leveranser SFT Bredbandsgruppen AB, org nr 556715-3696, ”BBG”, tillhandahåller konsument och företag, ”Kunden”, avseende produkter och tjänster. BBG och Smartify by BBG erbjudanden framgår av https://smartify.se/. Utöver dessa allmänna villkor gäller för konsumenter även Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler liksom annan i förekommande fall tvingande konsumentskyddslagstiftning.

 

Beställning, leverans och avbokning

BBG skall utföra leverans på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med överenskommen beställning och eventuella tilläggsbeställningar. BBG har dock alltid rätt att avböja beställning och tilläggsbeställning.

Beställning kan ske via flera vägar t ex BBG hemsida (https://smartify.se/), via partner, e-post, telefon eller på plats. Är Kunden under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av Kunden innan beställning genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att BBG lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls och är ersättningsigill.

Efter det att Kunden lagt beställning el gjort intresseanmälan kontaktar BBG Kunden för att fullgöra beställningen och att boka en tid för besök. BBG bekräftar sen beställningen via e-post, SMS eller på telefon. Kunden har att kontrollera bekräftad beställning och att lämnade adressuppgifter är korrekta. Om Kund ej kan vara på angiven leveransadress på den angivna tidpunkten måste Kunden senast kl 12:00 vardagen innan avtalad leveranstidpunkt kontakta BBG för att boka om tiden. Om avbokning inte sker och detta medför att BBG ej kan utföra leveransen utgår en avgift om 495 kronor (inkl. moms). BBG kan ej hållas ansvarig för det fall inställelse ej sker vid avtalad tidpunkt.

Avbokning av beställning är möjlig utan kostnad för Kund fram till kl 12:00 vardagen innan schemalagd leverans. Avbeställning efter klockan 12:00 vardagen innan schemalagd leverans är ej möjlig. En avbeställning är ej giltig förrän BBG bekräftat denna. Om avbokning inte skett inom föreskriven tid och detta medför att BBG ej kan utföra leveransen utgår en avgift om 495 kronor (inkl. moms).

 

Priser

Om inte annat överenskommits framgår BBGs vid var tid gällande priser av https://smartify.se/priser/. Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Betalning sker med kort, swish eller, efter överenskommelse, mot faktura. Vid betalning mot faktura tillkommer en faktureringsavgift på 49 kr inkl. moms på fakturabeloppet. Om annat ej framgår är förfallotiden för fakturor 10 dagar.

 

RUT – avdrag

För IT-tjänster i hemmet kan konsument få RUT-avdrag på arbetskostnaden. BBG administrerar hanteringen gentemot Skatteverket. Skatteverkets krav för RUT-avdrag återfinns på https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.
Kunden ansvarar ensam för att man är berättigad till RUT-avdrag. Om det efter beställning visar sig att avdrag ej beviljas, skall Kunden, mot faktura, till BBG erlägga ett belopp för icke beviljat RUT-avdrag.
Förändring av beställning
Kund äger fram till den punkt beställning levereras rätt att, utan kostnad för denna, annat än prisskillnad på produkt eller tjänst, förändra sin beställning, dock med reservation för att detta ej gäller slutsålda produkter, kampanjvaror eller av kundspecifik lösning. Vid ändring av beställning gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Påbörjad leverans kan ej ändras.

 

Garantier

Om inget annat anges lämnar BBG 1 års garanti på försålda produkter. Garantin omfattar fabrikationsfel på produkten. BBG lämnar även 1 månads trygghetsgaranti på utförda tjänster. Trygghetsgarantin innefattar utfört arbete samt sålda produkter. Om Kund inom 1 månad får fel på en eller flera av de produkter BBG installerat så kommer BBG kostnadsfritt åtgärda felet på plats. Garantin gäller enbart om felet ligger i själva hårdvaran eller om den skulle vara felaktigt konfigurerad av BBG. Har Kunden eller annan orsakat felet genom felaktig installation, konfiguration, användning eller yttre åverkan eller motsvarande så äger BBG rätt att debitera Kund för resa med 349 kr inkl. moms samt för felsökningsavgift på 495 kr inkl. moms per timme.

 

Vid fel på produkter under garantitiden gäller följande:
Innan produkten skickas in skall Kund erhålla ett RMA-nummer av BBG vilket paketet skall märkas med. Felsökning och RMA-nummer erhålles via BBG Support på 077 – 446 60 60. Är produkten trasig, skickas kostnadsfritt en ny produkt ut. Har produkten utgått ur ordinarie sortiment förbehåller sig BBG sig rätten att ersätta produkten med en annan likvärdig modell. BBG ansvarar ej för service/reparation eller utbyte av produkter som blivit felaktiga p.g.a. yttre åverkan, felaktig installation eller motsvarande, t.ex. fuktskador, yttre våld, strömavbrott vid mjukvaruuppgradering.

 

Produkt skickas till:
 BBG 
Att: RMA 
Svetsarvägen 24
171 41 Solna
BBG står för Kunds returfrakt genom att skicka ut en fraktsedel. BBG ersätter inte fraktkostnader som uppstår om Kund inte använder sig av detta fraktalternativ. Om utbytt vara anländer i skadat skick till Kund måste detta reklameras senast inom 7 dagar.
För produkter utanför garantitiden men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten. BBG kan dock hjälpa Kund att skicka in produkten till en auktoriserad verkstad för bedömning i denna fråga. Konsument ansvarar själv för att bekosta frakten vid detta alternativ. Kontakta BBG Support på 077 – 446 60 60 eller via e-post support@bbg.se vid reklamationer efter garantitidens utgång.

 

Ångerrätt

Kund vilken är konsument har 14 dagars ångerrätt från dess att Kund mottagit produkt avseende köp gjorda via distans eller i hemmet. Vid avtal om tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerrätten regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § ovan lag och innefattar bland annat, men ej begränsat till:

  • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
• En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, såsom kabeldragning och nätverksinstallation.
    Meddelande om att ångerrätten önskas utnyttjas skall göras till BBGs kundtjänst på telefonnummer 077 – 446 60 60 , eller via e-post support@bbg.se. Kunden står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når BBG oskadad. BBGs ångerblankett går att hämta här.

Observera att returnerade varor som skickats som PostNord Mypack eller andra fraktsätt som kräver att BBG hämtar ut paketet hos ombud inte kommer att hämtas ut. BBG ersätter inte porto för returer som hamnat hos ombud.
Juridiska personer saknar ångerrätt.

Behandling av personuppgifter

I samband med att BBG erhåller en beställning och utför en leverans kommer BBG att behandla personuppgifter. Information om BBGs behandling av personuppgifter och om den registrerades rättigheter – såsom rätten att göra invändningar, rätten att bli bortglömd, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet framgår av BBGs Personuppgiftspolicy https://smartify.se/personuppgiftspolicy/.

 

Force Majeure

BBG är befriad från att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför BBGs kontroll och som BBG inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underentreprenörer eller leverantörer till följd av ovan händelser.

 

Ansvar för skador

Om annat ej framgår av tvingande konsumentlagstiftning, BBGs grova vårdslöshet eller uppsåt, är BBGs skadeståndsansvar till följd av leverans begränsat till direkta sakskador och skall inte överstiga kontraktssumman för beställning, dock maximalt ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

BBG ansvarar i inget fall för indirekt skada, vilket skall omfatta men inte begränsas till, följdskador, förlust, förstörd eller förlorad data, utebliven vinst, förlorade besparingar eller motsvarande. Kund ansvarar för backuptagning av den data som förekommer på de enheter som direkt eller indirekt omfattas av BBGs leverans.

En förutsättning för rätt till skadestånd är att Kunden omedelbart då skadan uppkom skriftligen meddelar BBG om detta.

 

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Såvitt gäller tvist inbegripet konsument kommer BBG följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.